Για να έχουμε μία βαθμολογία για την προστασία από την επαφή, τα ξένα σώματα και το νερό σε ένα κομμάτι του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή σε ένα περίβλημα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθιερώθηκε μία διεθνής κωδικοποίηση. Ο κωδικός αυτός δίνεται με την μορφή IPαβ, όπου IP τα αρχικά του ΄΄INTERNATIONAL PROTECTION΄΄ , α ο βαθμός προστασίας από την επαφή και τα ξένα σώματα και β ο βαθμός προστασίας από το νερό. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε τις δυνατές τιμές που μπορούν να πάρουν τα δύο αυτά ψηφία (α & β).

IP..

Πρώτο ψηφίο:
Βαθμός διείσδυσης στερεών αντικειμένων

Δεύτερο ψηφίο:
Βαθμός εισροής υγρών

0 Καμία ιδιαίτερη προστασία Καμία ιδιαίτερη προστασία
1 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 50 mm (ξένα σώματα μεγάλου μεγέθους).
Καμία προστασία έναντι επαφής με το χέρι.
Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα όσο η συσκευή είναι στη θέση της.
2 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 12 mm (ξένα σώματα μεσαίου μεγέθους).
Προστασία έναντι επαφής με τα δάχτυλα και παρόμοια αντικείμενα.
Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα εάν στη συσκευή δωθεί κλίση μέχρι και 15° ώς προς την κατακόρυφο.
3 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω των 2.5 mm (ξένα σώματα μικρού μεγέθους).
Προστασία έναντι επαφής με εργαλεία, καλώδια ή παρόμοια αντικείμενα, πάχους άνω των 2.5 mm.
Προστασία έναντι νερού που στάζει κατακόρυφα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα εάν στη συσκευή δωθεί κλίση μέχρι και 60° ώς προς την κατακόρυφο.
4 Προστασία έναντι εισόδου στερεών ξένων αντικειμένων, διαμέτρου άνω του 1 mm (ξένα σώματα μεγέθους κόκκου).
Προστασία έναντι επαφής με εργαλεία, καλώδια ή παρόμοια αντικείμενα, πάχους άνω του 1 mm.
Προστασία έναντι νερού που ψεκάζεται στην συσκευή. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα ανεξάρτητα του από ποια κατεύθυνση πέφτει το νερό στη συσκευή.
5 Προστασία έναντι βλαβερών επικαθίσεων σκόνης. Η είσοδος σκόνης δεν απαγορεύεται πλήρως, αλλά οι ποσότητες που εισέρχονται δεν προκαλούν δυσλειτουργία της συσκευής. Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται στην συσκευή. Δεν πρέπει να υπάρχουν επιβλαβή αποτελέσματα ανεξάρτητα του από ποια κατεύθυνση πέφτει το νερό στη συσκευή.
6 Απόλυτη προστασία από ξένα σώματα. Απόλυτη προστασία από επαφή οποιουδήποτε είδους. Προστασία έναντι νερού που εκτοξεύεται με πίεση στη συσκευή ή κατάσταση έντονης θαλασσοταραχής. Δεν πρέπει να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα.
7 N/A Προστασία έναντι νερού όταν η συσκευή βυθιστεί σε νερό, σε συγκεκριμένο βάθος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα.
8 N/A Προστασία έναντι νερού όταν η συσκευή βυθιστεί σε νερό, σε συγκεκριμένο βάθος και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το βάθος το καθορίζει ο κατασκευαστής και πρέπει να αναφέρεται μαζί με τον βαθμό προστασίας.*

Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του κάθε ψηφίου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η προστασία. Για παράδειγμα αν ένα προϊόν έχει αξιολογηθεί με βαθμό προστασίας IP66, έχει μεγαλύτερη προστασία από ένα προϊόν που έχει αξιολογηθεί με βαθμό προστασίας IP55.

*Η κατηγορία 8 συνήθως σημαίνει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες όμως μπορεί να υπάρχει είσοδος νερού στη συσκευή, όχι όμως σε ποσότητα ικανή να επιφέρει επιβλαβή αποτελέσματα.

 

* Τα δικαιώματα της φωτογραφίας αυτού του άρθρου ανήκουν στην www.e-domus.gr